Cookie

Politika e cookies

Kjo faqe në internet përdor cookies. Për të mësuar më shumë dhe për të lexuar informacionin e detajuar, Përdoruesi mund të konsultohet me Politikën e Cookie.

Informacione të mëtejshme mbi trajtimin

Mbrojtja në gjykatë

Të dhënat personale të përdoruesit mund të përdoren nga pronari në gjykatë ose në fazat përgatitore për krijimin e tyre përfundimtar për mbrojtjen kundër abuzimit në përdorimin e kësaj faqe në internet ose shërbimeve të ngjashme nga përdoruesi.

Përdoruesi deklaron të jetë i vetëdijshëm se Pronari mund të jetë i detyruar të zbulojë të Dhënat me urdhër të autoriteteve publike.

Informacion specifik

Me kërkesë të Përdoruesit, përveç informacionit të përfshirë në këtë politikë të privatësisë, kjo Uebfaqe mund t'i sigurojë Përdoruesit informacione shtesë dhe kontekstuale në lidhje me Shërbimet specifike, ose mbledhjen dhe përpunimin e të Dhënave Personale.

Regjistri dhe mirëmbajtja e sistemit

Për nevoja që lidhen me funksionimin dhe mirëmbajtjen, kjo Uebfaqe dhe cilido shërbim i palëve të treta të përdorura prej tij mund të mbledhë regjistrat e sistemit, të cilat janë skedarë që regjistrojnë ndërveprimet dhe të cilat gjithashtu mund të përmbajnë të dhëna personale, të tilla si adresa IP e përdoruesit.

Informacioni që nuk përmbahet në këtë politikë

Informacione të mëtejshme në lidhje me përpunimin e të dhënave personale mund të kërkohen në çdo kohë nga Kontrolluesi i të Dhënave duke përdorur detajet e kontaktit.

Përgjigje ndaj kërkesave "Mos gjurmo"

Kjo faqe në internet nuk mbështet kërkesat "Mos gjurmo".

Për të zbuluar nëse ndonjë shërbim i palës së tretë i ka mbështetur, Përdoruesi ftohet të konsultohet me politikat përkatëse të privatësisë.

Ndryshimet në këtë politikë të privatësisë

Kontrolluesi i të Dhënave rezervon të drejtën për të bërë ndryshime në këtë politikë të privatësisë në çdo kohë duke informuar Përdoruesit në këtë faqe dhe, nëse është e mundur, në këtë Uebfaqe si dhe, nëse teknikisht dhe ligjërisht është e mundur, duke dërguar një njoftim Përdoruesve përmes një prej detajeve te kontaktit të mbajtura nga Kontrolluesi i të Dhënave. Prandaj ju lutemi konsultohuni rregullisht me këtë faqe, duke iu referuar datës së modifikimit të fundit të treguar në fund.

Nëse ndryshimet kanë të bëjnë me trajtime, baza ligjore e të cilave është pëlqimi, Kontrolluesi i të Dhënave do të mbledhe përsëri pëlqimin e Përdoruesit, nëse është e nevojshme.

Përkufizimet dhe referencat ligjore

KLEN-RA shpk zbaton me rigorozitet Kushtetuten e Republikës së Shqipërisë, Ligjin Nr 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar, Ligjin nr 9918 datë 19.05.2008 “Për Komunikimet Elektronike dhe Postare” i ndryshuar si dhe aktet e tjera nënligjore të dala në zbatim të tyre

Për cdo rast mund te kontaktoni e shkruani në adresën postare: Rr Bedri Karapici, Pallatet Doppler-Al, Seksioni 3 Tirane, Shqipëri; ose na shkruani në adresën e email: info@klenra.com, ose klenra@yahoo.it.