Termat e përdorimit

 

Këto janë Kushtet dhe Afatet e përgjithshme që regullojnë aksesin dhe përdorimin nga ana juaj te kesaj faqeje ("Site"). Nëse nuk jeni dakord me këto kushte, nuk duhet të vazhdoni më tej në këtë faqe. Nëse vazhdoni ta përdorni faqen dhe/ose shërbimet që ajo përmban, ju keni rënë dakord t’i bindeni këtyre Kushteve dhe Afateve.
1. Përdorimi i permbajtjes
1.1 Shërbimet që ne ju ofrojme përmes kesaj faqeje janë Permbajtja dhe Funksionet e disponueshme ne këtë Faqe, ose që ju ofrohen si rezultat i përdorimit nga ana juaj te Faqes
1.2 Ju pranoni dhe bini dakord se ju lejohet ta përdorni Faqen dhe Shërbimet vetëm sic percaktohet shprehimisht në këto Kushte dhe Afate ose sic përcaktohet në vete Faqen.
1.3 Ju bini dakord se Faqja dhe Shërbimet janë për përdorimin tuaj personal nepermjet nje kompjuteri ose pajisjeje te vetme.
1.4 Ju nuk mund të:

• kopjoni, zbuloni, modifikoni, riformatoni, shfaqni, shpërndani, licensoni, transmetoni, shisni, zbatoni, publikoni, transferoni ose te vini ne dispozicion Shërbimet ose informacionin që ju merrni gjatë perdorimit te Shërbimeve ose aksesit ne Faqe. 
• hiqni, ndryshoni ose fshihni në asnjë mënyrë informacionin në Faqe dhe/ose Shërbimet ose të përdorni materialet e marra gjatë përdorimit te Faqes dhe/ose Sherbimeve, përvecse sic është përcaktuar në këto Kushte dhe Afate 
• kopjoni, cmontoni (pjesërisht ose tërësisht) software-t e përdorur në Faqen dhe/ose Sherbimet (përvec sa lejohet shprehimisht nga ligji i zbatueshëm) 
• kopjoni ose përdorni materiale të marra nga Faqja dhe/ose Shërbimet për qëllime komerciale
• hiqni, fshihni ose ndryshoni të drejtat e autorit, të markës tregtare ose njoftime te tjera te pronësise intelektuale që përmban materiali origjinal ose nje material i kopjuar ose printuar nga Faqja ose i marre nga Shërbimet.


2. Detyrimet tuaja

2.1 Ju garantoni se do të përdorni Faqen dhe Shërbimet në përputhje me këto Kushte dhe Afate, sic duhet dhe në mënyre të ligjshme dhe ju garantoni se nuk do të kryeni (dhe se nuk do të lejoni të tjerët të kryejnë) veprimet e mëposhtme, dhe jo vetëm:

2.1.1 të merrni, aksesoni ose transmetoni Përmbajtje të pahijshme, pornografike, kërcenuese, raciste, të rrezikshme, fyese, diskretituese, në shkelje të konfidencialitetit, në shkelje të të drejtave të pronësise intelektuale (përfshi te drejtat e autorit), të dënueshme ose të paligjshme;

2.1.2 të shmangni identifikimin e përdoruesit ose sigurine e host-uesit, rrjetit ose llogarisë (referuar si "cracking " ose "hacking") dhe as të ndërhyni në shërbimin e një përdoruesi, host-uesi ose rrjeti (referuar si "sulme që pengojne shërbimin") dhe as të kopjoni faqe ose të regjistroni fjalekalime identike në motoret e kërkimit për të corientuar përdoruesit e tjerë në mënyrë që ata të mendojnë se po lexojne faqen e ligjshme te KLEN-RA shpk (referuar si "vjedhje e faqes") ose të përdorni Faqen për Shërbime të tjera të paligjshme ose të dënueshme. Përdoruesit që kryejnë një shkelje në lidhje me sistemet ose sigurine e rrjetit mund te kryejnë nje shkelje penale ose civile dhe KLEN-RA SHPK, vetëm me të drejten e saj ekskluzive, do të bashkepunojë plotësisht për hetimin e shkeljeve penale të dyshuara, shkeljeve të sistemeve ose sigurise së rrjetit sipas udhëzimeve për zbatimin e ligjit ose udhëzimet nga autoritetet përkatëse.

2.1.3 do të përdorni Faqen dhe/ose Shërbimet për të reklamuar, për të ofruar shitje të mallrave ose shërbimeve për qëllime komerciale pa miratimin me shkrim të KLEN-RA SHPK

2.1.4 me dijeni ose per shkak te pakujdesise te transmetoni Permbajtje elektronike (perfshi viruset) nepermjet Faqes dhe/ose Sherbimeve, te cilat shkaktojne ose mund te demtojne ne cfaredo niveli sistemet e kompjuterit te KLEN-RA shpk ose te perdoruesve te tjere te Internetit.

2.1.5 shfrytezoni ne menyre te paligjme, te kerkoni sasi te larta trafiku, te shperndani ose dergoni letra zinxhir, "junk mail" ose "spam" te cfaredo lloji, vezhgime, konkurse, skema piramidale ose te angazhoheni ne veprime qe kane per qellim te pengojne perdoruesit e tjere te perdorin dhe gezojne faqen dhe/ose Sherbimet ose nje faqe tjeter, ose ne veprime qe mund te demtojne ose prishin reputacionin e klen-ra shpk  ose te nje pale te trete.

3. Informacioni Juaj

Përdorimi i të dhënave tuaja personale nga ana e KLEN-RA shpk bëhet sipas  Politikave të Privatësise të KLEN-RA SHPK  (linku i politikes së privatësise në fund të faqes), që është pjese e këtyre Kushteve dhe Afateve.

4. Të drejtat e pronësisë

4.1 Të gjitha Markat Tregtare të përdorura në këtë faqe dhe/ose në Shërbimet janë markat e klen-ra shpk ose të bashkepunetoreve te KLEN-Ra shpk. Ju do te përdorni në mënyrën e duhur Markat dhe nuk do t’i përdorni ato, qofshin disenjo apo fjalë (1) si pjese e markave tuaja, (2) në mënyra që mund të shkaktojne konfuzion; (3) për të identifikuar produkte që nuk kanë të bëjnë më të; (4) për të nënkuptuar vërtetim të produkteve ose shërbimeve që nuk kanë të bëjnë me to; ose (5) në mënyra që shkaktojnë ose mund t’i sjellin dëm reputacionit të KLEN-RA SHPK OSE BASHKEPUNETOREVE TE SAJ si dhe Markave Tregtare.

4.3 Ju lejohet ta perdorni Faqen dhe Sherbimet vetem sipas parashikimeve ne keto Kushte dhe Afate.
4.4 Me kete dokument ju i jepni KLEN-RA SHPK leje te perhershme, te pakthyeshme, pa taksa, te vlefshme ne mbare boten per te riprodhuar, transferuar, modifikuar, pershtatur dhe/ose publikuar, sic mund te konsiderohet e pershtatshme nga KLEN-RASHPK dhe pa ju njoftuar, te Permbajtjes qe ju na e jepni nepermjet e-mailit, postes, nepermjet Faqes dhe/ose Sherbimeve, pervecse nese keni deklaruar ndryshe ne kete komunikim.

5. Kostot

5.1 Momentalisht perdorimi i Faqes eshte pa pagese. Sidoqofte, KLEN-RA SHPK rezervon te drejten te tarifoje aksesin ne nje pjese te Faqes ose ne te gjithe Faqen ne te ardhmen, me kusht qe t’ju njoftoje qartazi kur ju aksesoni ate pjese te Faqes qe eshte me pagese.

6. Pergjegjshmeria per permbajtjen

6.1 Vetem ju jeni pergjegjes per marrjen e te gjitha masave perpara perdorimit te Faqes dhe Sherbimeve per permbushjen e qellimeve tuaja dhe deri me tani. Sherbimet perditesohen ne menyre periodike dhe ju duhet te kontrolloni Faqen dhe Sherbimet rregullisht per t’u siguruar se keni informacionin me te fundit. Duhet gjithashtu te rifreskoni shfletuesin tuaj sa here qe vizitoni Faqen dhe Sherbimet per t’u siguruar se keni shkarkuar versionin me te fundit te Faqes dhe Sherbimeve.

6.2 Faqja dhe Sherbimet ofrohen “sic jane”. Edhe pse kemi bere cdo perpjekje per te dhene informacion te sakte ne keto faqe, as KLEN-RA shpk  dhe asnje nga punonjesit e saj, asnje furnizues i saj ose punonjes, nuk perben nje garanci te shprehur ose te nenkuptuar, dhe nuk merr pergjegjesi ligjore (per aq sa lejohet nga ligji) ose pergjegjesi se Permbajtja qe gjendet ne Faqen dhe Sherbimet eshte e pershtatshme, e besueshme, e volitshme, e sakte dhe e plote.

6.3 Ju pranoni se KLEN-RA shpknuk eshte ne gjendje te ushtroje kontroll mbi sigurine ose temen e Permbajtjes qe kalon ne Faqe apo permes Sherbimeve dhe KLEN-RA shpk me ane te ketij dokumenti perjashton te gjitha pergjegjesite cfaredo lloji per marrjen ose transmetimin e Permbajtjes se denueshme te cfaredo lloji.

7. Pergjegjshmeria per permbajtjen e paleve te treta

7.1KLEN-RA shpk nuk mban pergjegjesi por dhe nuk verteton, pervec rasteve kur eshte deklaruar shprehimisht, Permbajtjen e krijuar ose te publikuar nga pale te treta qe gjendet ne Faqen dhe Sherbimet ose qe mund te jete i lidhur me Faqen.

7.2 Faqja dhe/ose Sherbimet mund te perdoren nga ana juaj per t’u lidhur me faqe, me burime dhe/ose rrjete te tjera. KLEN-RA SHPK nuk mban pergjegjesi per Permbajtjen, sherbimet e te tjera si keto dhe ju bini dakord t’i perdorni keto faqe, burime dhe/ose rrjete ne perputhje me politikat e perdorimit.

7.3 Sipas Paragrafit 11 ju bini dakord se KLEN-RA SHPK ne pergjithesi nuk monitoron apo redakton, dhe as nuk i kerkohet te monitoroje dhe redaktoje perdorimin e Faqes dhe Sherbimit apo natyren e Permbajtjes qe Ju dhe te tjeret shfletoni dhe KLEN-RA SHPK perjashtohet nga te gjitha pergjegjesite e cfaredo lloji (per aq sa lejohet nga ligji) qe lindin nga Sherbimet, dhe sidomos por pa u kufizuar me sa me siper, natyren e Permbajtjes.
8. Perjashtimi i pergjegjesise

8.1 KLEN-RA SHPK do te beje perpjekje te arsyeshme per te garantuar se Faqja ose Sherbimet mirembahen dhe jane te disponueshme por disponueshmeria e tyre mund te varet nga pajisjet tuaja, rrjetet e komunikimit, numri i madh i personave qe tentojne te perdorin rrjetin ose Internetin ne te njejten kohe ose shkaqe te tjera qe kane ndikim mbi te, dhe mund te mos arrije te ofroje disponueshmeri te faqes ose te kete nevoje per mirembajtje pa njoftim.

8.2  KLEN-RA SHPK nuk do te mbaje pergjegjesi per deme te caktuara, indirekte ose konsekuente ose per cfaredo demi, qofshin keto deme te shkaktuara nga zbatimi i kontrates, nga neglizhenca ose veprime jashte kontraktore, qe lindin nga ose ne lidhje me kryerjen apo perdorimin e Sherbimeve te Faqes dhe sidomos, por pa u kufizuar me sa me siper, KLEN-RA SHPK perjashton ne vecanti te gjitha pergjegjesite ne lidhje me humbjet e shkaktuara nga:

8.3 Te gjitha kushtet dhe garancite qe mund te nenkuptohen ose integrohen ne keto Kushte dhe Afate ne perputhje me ligjin ose praktika, perjashtohen shprehimisht ne kete dokument per aq sa lejohet nga ligji.

8.5 Masa e vetme qe ju mund te merrni sipas ketyre Kushteve dhe Afateve eshte te mos vazhdoni perdorimin e Faqes dhe Sherbimeve.

9. Demshperblimi nga ana juaj

9.1 Me ane te ketij dokumenti ju bini dakord plotesisht se do te demshperbleni dhe se nuk do te beni pergjegjes KLEN-RA SHPK per dhe ne lidhje me pretendimet e ngritura nga nje pale e trete si rezultat i perdorimit te Faqes dhe Sherbimeve ose per ofrimin nga ana juaj ndaj KLEN-RA SHPK te Permbajtjes si dhe ne lidhje me humbjet, kostot, veprimet, procedurat, pretendimet, demet, shpenzimet (perfshi kosto dhe shpenzime te arsyeshme ligjore) ose pergjegjesi te cfaredo lloji te shkaktuara ose lejuara drejtperdrejt ose jo drejtperdrejt ngaKLEN-RA SHPK per shkak te perdorimit te Faqes dhe Sherbimeve apo ofrimit te Permbajtjes, ose per shkak te shkeljeve ose mos zbatimit nga ana juaj te ketyre Kushteve dhe Afateve.

10. Ndryshimet

10.1 KLEN-RA SHPK rezervon te drejten per te ndryshuar nde cdo kohe Faqen dhe/ose Sherbimet apo per te pezulluar e perfunduar ofrimin e Faqes dhe Sherbimeve apo aksesin ne nje pjese apo ne te gjitha Sherbimet.

10.KLEN-RA SHPK rezervon te drejten per te ripare keto Kushte dhe Afate ne cdo kohe. Ndryshime te tilla do te hyjne ne fuqi dy jave pasi te jene postuar ne Faqe. Nese vazhdoni te perdorni Faqen, do te merret e mireqene se Ju keni pranuar ndryshimet qe iu jane bere Kushteve dhe Afateve.


12. Perfundimi

12.1 KLEN-RA SHPK mund te vendose te pezulloje, ndryshoje apo perfundoje ofrimin e Sherbimeve dhe Faqes menjehere dhe pa njoftim paraprak ne cdo kohe per shkak te punimeve te mirembajtjes, per te perditesuar ose permiresuar Faqen ose Sherbimet ose per cfaredo arsye tjeter.

12.2 KLEN-RAA SHPK mund te zgjedhe te perfundoje ofrimin e Sherbimeve ose aksesit tuaj ne Faqen, per shkak te shkeljes se ketyre Kushteve dhe Afateve nga ana juaj, ose nese KLEN-RA SHPK pushon ofrimin e Faqes dhe Sherbimeve per cfaredo arsye.

13. Te pergjithshme

13.1 Ligji Drejtues dhe Juridiksioni – Keto Kushte dhe Afate drejtohen dhe interpretohen ne perputhje me ligjet e Republikes se Shqiperise dhe mosmarreveshjet do te gjykohen ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Tirane.