Ruajtja e intimitetit

RUAJTJA E PRIVATESISE

“KLEN-RA SHPK”  është e ndërgjegjshme që bashkepunetoret apo klientët e saj kanë nevojë të kenë informacion se si trajtohen të dhënat e tyre personale. Ndaj dhe kjo rubrike është për t’ju informuar ne lidhje me administrimin e të dhënave tuaja personale.


Informacion rreth nesh

Kush jemi

“KLEN-RA SHPK është person juridik shqipëtar, me adresë kryesore të ushtrimit të aktivitetit në: Rr Bedri Karapici, Pallatet Doppler-Al, Seksioni 3 Tirane, Shqipëri, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, idenfitikuar me numër NIPT J91923001J

Si të na kontaktoni

Për të na kontaktuar na shkruani në adresën postare: Rr Bedri Karapici, Pallatet Doppler-Al, Seksioni 3 Tirane, Shqipëri; ose na shkruani në adresën e email: info@klenra.com, ose klenra@yahoo.it

KLEN-RA shpk e konsideron mbrojtjen e privatësisë dhe të të dhënave tuaja personale si çështje të një rëndësie të veçantë ndaj është e përkushtuar cdo ditë të zbatojë rigorozisht të gjithë kuadrin ligjor në mbrojtje dhe respektim të tyre, ashtu siç edhe përcaktohet nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Ligji Nr 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar, Ligji nr 9918 datë 19.05.2008 “Për Komunikimet Elektronike dhe Postare” i ndryshuar si dhe aktet e tjera nënligjore të dala në zbatim të tyre

Mbrojtja e të dhënave përsonale bazohet: a) në përpunimin në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme; b) në grumbullimin për qëllime specifike, të përcaktuara qartë, e legjitime dhe në përpunimin në përputhje me këto qëllime; c) në mjaftueshmërinë e të dhënave, të cilat duhet të lidhen me qëllimin e përpunimit dhe të mos e tejkalojnë këtë qëllim; ç) në saktësinë që të dhënat duhet të kenë dhe, kur është e nevojshme, duhet të përditësohen; duhet ndërmarrë çdo hap i arsyeshëm për të fshirë apo korrigjuar të dhëna të pasakta apo të paplota, në lidhje me qëllimin për të cilin janë mbledhur apo për të cilin përpunohen më tej; d) në mbajtjen në atë formë, që të lejojë identifikimin e subjekteve të të dhënave për një kohë, por jo më tepër sesa është e nevojshme për qëllimin, për të cilin ato janë grumbulluar ose përpunuar më tej.


ÇFARË TË DHËNASH PËRPUNON KLEN-RA shpk?

Llojet e të dhënave të mbledhura

Midis të dhënave personale të mbledhura nga kjo faqe në internet, qoftë në mënyrë të pavarur ose përmes palëve të treta, ka: Cookie, Të dhëna Përdorimi, Emri, Email.

Detaje të plota për secilin lloj të të dhënave të mbledhura jepen në seksionet e dedikuara të kësaj politike të privatësisë ose përmes teksteve specifike të informacionit të shfaqura para se të mblidhen të dhënat.

Të dhënat personale mund të sigurohen lirisht nga Përdoruesi ose, në rastin e të Dhënave të Përdorimit, të grumbullohen automatikisht kur përdorni këtë Uebfaqe.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe, të gjitha të dhënat e kërkuara nga kjo faqe në internet janë të detyrueshme. Nëse Përdoruesi refuzon , mund të jetë e pamundur që kjo Uebfaqe të sigurojë Shërbimin. Në rastet kur kjo Uebfaqe tregon disa të dhëna si opsionale, Përdoruesit janë të lirë të përmbahen nga komunikimi i të Dhënave të tilla, pa patur ndonjë pasojë në disponueshmërinë e Shërbimit ose në funksionimin e tij.

Përdoruesit që kanë dyshime se cilat të dhëna janë të detyrueshme inkurajohen të kontaktojnë pronarin.

Çdo përdorim i Cookies - ose mjeteve të tjera të ndjekjes - nga kjo Uebfaqe ose nga pronarët e shërbimeve të palëve të treta të përdorura nga kjo Uebfaqe, përveç nëse specifikohet ndryshe, ka për qëllim të sigurojë Shërbimin e kërkuar nga Përdoruesi, si dhe për qëllime shtesë të përshkruara në këtë dokument dhe në Politikën e Cookie, nëse është në dispozicion.

Përdoruesi merr përgjegjësinë për të Dhënat Personale të palëve të treta të marra, të botuara ose të shpërndara përmes kësaj Uebfaqe dhe garanton që të ketë të drejtën e komunikimit ose shpërndarjes së tyre, duke e liruar Pronarin nga çdo përgjegjësi ndaj palëve të treta.

Metoda dhe vendi i përpunimit të të dhënave të mbledhura

Metodat e përpunimit

Pronari merr masat e duhura të sigurisë për të parandaluar hyrjen, zbulimin, modifikimin ose shkatërrimin e paautorizuar të të dhënave personale.

Përpunimi kryhet duke përdorur IT dhe / ose mjete telematike, me metoda organizative dhe me logjikë të lidhur ngushtë me qëllimet e treguara. Përveç Kontrolluesit të të Dhënave, në disa raste, subjekte të tjerë të përfshirë në organizimin e kësaj Uebfaqeje (administrative, komerciale, marketing, juridikë, administratorë të sistemit) ose subjekte të jashtme (të tilla si ofruesit e shërbimeve teknike të palëve të treta, korrierët postarë) mund të kenë qasje tek Data., ofruesit e pritjes, kompanitë e IT, agjencitë e komunikimit) gjithashtu emërohen, nëse është e nevojshme, si përpunues të të dhënave nga Kontrolluesi i të Dhënave. Lista e azhurnuar e Menaxherëve gjithmonë mund të kërkohet nga Kontrolluesi i të Dhënave.

Baza ligjore e përpunimit

Pronari përpunon të dhënat personale në lidhje me përdoruesin nëse ekziston një nga kushtet e mëposhtme:

• Përdoruesi ka dhënë pëlqimin për një ose më shumë qëllime specifike; Shënim: në disa juridiksione Kontrolluesi i të Dhënave mund të jetë i autorizuar të përpunojë të Dhënat Personale pa pëlqimin e Përdoruesit ose ndonjë prej bazave ligjore të specifikuara më poshtë, për sa kohë që Përdoruesi nuk kundërshton ("zgjedh") për një trajtim të tillë. Sidoqoftë, kjo nuk është e zbatueshme nëse përpunimi i të dhënave personale rregullohet nga legjislacioni  për mbrojtjen e të dhënave personale;

• përpunimi është i nevojshëm për ekzekutimin e një kontrate me Përdoruesin dhe / ose për ekzekutimin e masave parakontraktore;

• përpunimi është i nevojshëm për të përmbushur një detyrim ligjor të cilit i nënshtrohet Kontrolluesi i të Dhënave;

• përpunimi është i nevojshëm për ekzekutimin e një detyre me interes publik ose për ushtrimin e autoritetit publik që i është dhënë Kontrolluesit të të Dhënave;

• përpunimi është i nevojshëm për ndjekjen e interesit legjitim të Kontrolluesit të të Dhënave ose palëve të treta.

Sidoqoftë, është gjithmonë e mundur që t'i kërkohet Kontrolluesit të të Dhënave të sqarojë bazën konkrete ligjore të secilit trajtim dhe në veçanti të specifikojë nëse trajtimi bazohet në ligj, i parashikuar nga një kontratë ose i nevojshëm për të lidhur një kontratë.

Vendi

Të dhënat përpunohen në zyrat e funksionimit të Kontrolluesit të të Dhënave dhe në çdo vend tjetër ku ndodhen palët e përfshira në përpunim. Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni Kontrolluesin e të Dhënave.

Të dhënat personale të përdoruesit mund të transferohen në një vend tjetër nga ai në të cilin ndodhet përdoruesi. Për të marrë informacion të mëtejshëm mbi vendin e përpunimit, Përdoruesi mund t'i referohet seksionit në lidhje me detajet mbi përpunimin e të dhënave personale.

Përdoruesi ka të drejtë të marrë informacion në lidhje me bazën ligjore për transferimin e të dhënave jashtë Bashkimit Evropian ose në një organizatë ndërkombëtare të qeverisur nga e drejta ndërkombëtare publike ose e përbërë nga dy ose më shumë vende, të tilla si KB, si dhe në lidhje me sigurinë masat e miratuara nga Kontrolluesi i të Dhënave për të mbrojtur të Dhënat.

Nëse ndodh një nga transferimet e përshkruara më sipër, Përdoruesi mund t'i referohet seksioneve përkatëse të këtij dokumenti ose të kërkojë informacion nga Pronari duke e kontaktuar atë në detajet e hapjes.

Periudha e mbajtjes

Të dhënat përpunohen dhe ruhen për kohën e kërkuar nga qëllimet për të cilat janë mbledhur.

Prandaj:

• Të dhënat personale të mbledhura për qëllime që lidhen me ekzekutimin e një kontrate midis Pronarit dhe Përdoruesit do të ruhen derisa të përfundojë ekzekutimi i kësaj kontrate.

• Të dhënat personale të mbledhura për qëllime që lidhen me interesin legjitim të Kontrolluesit të të Dhënave do të ruhen derisa të plotësohet ky interes. Përdoruesi mund të marrë informacione të mëtejshme në lidhje me interesin legjitim të ndjekur nga Pronari në seksionet përkatëse të këtij dokumenti ose duke kontaktuar Pronarin.

Kur përpunimi bazohet në pëlqimin e Përdoruesit, Kontrolluesi i të Dhënave mund të mbajë të Dhënat Personale më gjatë derisa të hiqet pëlqimi i tillë. Për më tepër, Kontrolluesi i të Dhënave mund të jetë i detyruar të mbajë të Dhënat Personale për një periudhë më të gjatë në përputhje me një detyrim ligjor ose me urdhër të një autoriteti.

Në fund të periudhës së mbajtjes, të dhënat personale do të fshihen. Prandaj, në fund të këtij afati, e drejta e hyrjes, anulimit, korrigjimit dhe e drejta për transportim të të dhënave nuk mund të ushtrohen më.

Qëllimi i përpunimit të të dhënave të mbledhura

Të dhënat e përdoruesit mblidhen për të lejuar pronarin të sigurojë shërbimet e tij, si dhe për qëllimet e mëposhtme: Kontaktimi me përdoruesin, menaxhimi i kontakteve dhe dërgimi i mesazheve, infrastruktura e mbajtjes dhe e prapambetjes, statistikat, ndërveprimi me rrjetet dhe platformat e jashtme sociale, shërbimet e platformës dhe pritja dhe Shfaqja e përmbajtjes nga platformat e jashtme.

Për të marrë informacione të mëtejshme të hollësishme mbi qëllimet e përpunimit dhe mbi të Dhënat Personale konkretisht të rëndësishme për secilin qëllim, Përdoruesi mund t'i referohet seksioneve përkatëse të këtij dokumenti.

Detaje mbi përpunimin e të dhënave personale

Të dhënat personale mblidhen për qëllimet e mëposhtme dhe duke përdorur shërbimet e mëposhtme:

• Kontaktoni përdoruesin

• Strehimi dhe infrastruktura e mbështetjes

• Platforma dhe shërbimet e pritjes

• Statistikat

• Shfaqja e përmbajtjes nga platformat e jashtme

Informacione të mëtejshme mbi të dhënat personale

• Të dhënat personale të mbledhura përmes burimeve të ndryshme nga Përdoruesi

Të drejtat e përdoruesit

Përdoruesit mund të ushtrojnë të drejta të caktuara duke iu referuar të dhënave të përpunuara nga Kontrolluesi i të Dhënave.

Në veçanti, Përdoruesi ka të drejtë të:

• tërheq pëlqimin në çdo kohë. Përdoruesi mund të revokojë pëlqimin për përpunimin e të dhënave të tij personale të shprehura më parë.

• kundërshtojnë përpunimin e të dhënave të tyre Përdoruesi mund të kundërshtojë përpunimin e të dhënave të tyre kur ato ndodhin mbi një bazë ligjore përveç pëlqimit. Detaje të mëtejshme mbi të drejtën e kundërshtimit tregohen në seksionin më poshtë.

• përdorimi i të dhënave të tyre.Përdoruesi ka të drejtë të marrë informacion mbi të dhënat e përpunuara nga pronari, mbi aspekte të caktuara të përpunimit dhe të marrë një kopje të të dhënave të përpunuara.

• verifikoni dhe kërkoni korrigjim. Përdoruesi mund të verifikojë saktësinë e të dhënave të tij dhe të kërkojë azhurnimin ose korrigjimin e tyre.

• merrni kufizimin e përpunimit. Kur plotësohen kushte të caktuara, Përdoruesi mund të kërkojë kufizimin e përpunimit të të dhënave të tyre. Në këtë rast, Kontrolluesi i të Dhënave nuk do të përpunojë të dhënat për ndonjë qëllim tjetër përveç ruajtjes së tyre

Detaje mbi të drejtën për të kundërshtuar

Kur të dhënat personale përpunohen për interes publik, gjatë ushtrimit të autoritetit publik të dhënë nga pronari ose për të ndjekur një interes të ligjshëm të pronarit, përdoruesit kanë të drejtë të kundërshtojnë përpunimin për arsye që lidhen me situatën e tyre të veçantë.

Përdoruesve u kujtohet se, nëse të dhënat e tyre përpunohen për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, ata mund të kundërshtojnë përpunimin pa dhënë ndonjë arsye. Për të zbuluar nëse Kontrolluesi i të dhënave përpunon të dhëna për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, Përdoruesit mund t'u referohen seksioneve përkatëse të këtij dokumenti.

Si të ushtroni të drejtat tuaja

Për të ushtruar të drejtat e Përdoruesit, Përdoruesit mund të drejtojnë një kërkesë në detajet e kontaktit të Pronarit të treguar në këtë dokument. Kërkesat paraqiten falas dhe përpunohen nga Kontrolluesi i të Dhënave sa më shpejt që të jetë e mundur, në çdo rast brenda një muaji.

KLEN-RA  shpk vepron vetem ne  pepruthje me percaktimet e Ligjit nr. 9918/2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.